Objevitel holotropního dýchání


MUDr. Stanislav Grof

Narodil se v roce 1931 a vystudoval medicínu v Praze. Působil jako psychiatr v Kosmonosích v KÚNZ pro Středočeský kraj a nakonec jako spoluzakladatel Výzkumného ústavu psychiatrického, kde se věnoval zkoumání účinků LSD na lidskou psychiku a možností jeho využití v psychiatrii a psychoterapii.

Po první studijní cestě do USA (1965) přijímá pozvání Výzkumného psychiatrického střediska Univerzity J. Hopkinse v Baltimore (Maryland, USA), kam odjíždí v lednu 1967, aby ve svých výzkumech změněných stavů vědomí pokračoval. V roce 1969 přijímá vedoucí místo (Chief of Psychiatric Research) ve Výzkumném ústavu psychiatrickém pro stát Maryland v Baltimore a místo profesora psychiatrie na Univerzitě J. Hopkinse. Následující čtyři roky je vedoucím oficiálního státního výzkumu psychedelik v USA. V roce 1972 se stává vědeckým pracovníkem Esalen Institutu v Big Sur v Kalifornii, kde má možnost shrnout své dosavadní poznatky a kde vzniká i jeho první kniha "Realms of the Human Unconsciousness" (Oblasti lidského nevědomí). Zde se svou ženou Christinou vytváří a rozvíjí techniku holotropního dýchání, která umožňuje dostat se bez použití drog do transcendentních oblastí lidské psychiky a prožít opětovně jejich obsah, což může významně přispět k integraci a rozvoji lidské osobnosti.

Jako humanisticky orientovaný psychoterapeut hledá Stanislav Grof, ve snaze překonat v té době vládnoucí behaviorismus a freudismus, hlubší psychologické souvislosti procesu růstu a zrání lidské bytosti. Spolu s Abrahamem Maslowem a Anthonym Sutichem (zakladateli Společnosti humanistické psychologie) si uvědomuje, že zde chybí nesmírně důležitý prvek - duchovní rozměr lidské psychiky. Psychologie, pojímající všechny kultury, musí zahrnovat i zkušenosti z takových jevů, jako jsou mystické stavy, kosmické vědomí, psychedelické zážitky, transy, tvořivost i epizody náboženské, umělecké a vědecké inspirace. Tuto novou psychologii, beroucí v úvahu celé spektrum lidské zkušenosti včetně změněných stavů vědomí a podloženou obrovským množstvím pozorování i pokusů, nazvali "transpersonální psychologií." S. Grof, A. Maslow a A. Sutich zakládají v roce 1968 Společnost pro transpersonální psychologii spojující všechny ty, kdo zdůrazňují jednotu mysli a těla a chápou lidskou existenci v její celistvosti, tvořené množstvím neoddělitelných souvislostí intersubjektivních, společenských, ekologických i kosmických. Je přirozené, že se transpersonální psychologie začala brzy spojovat a prolínat s dalšími vědními obory, s nimiž postupně vytváří zázemí nového vědeckého myšlení - nového paradigmatu.

Tak se na konci sedmdesátých let vytváří nové společenství - Mezinárodní transpersonální společnost, která se stává interdisciplinární vědeckou organizací, podporující vážné snahy o formulaci celostního (holistického) pojetí lidské bytosti, i jejího vztahu ke světu a kosmu. Jejím předsedou byl zvolen právě Stanislav Grof.
V současné době žije Dr. Stanislav Grof v Mill Valley poblíž San Franciska, kde se věnuje převážně profesionálnímu výcviku v holotropním dýchání, transpersonální psychologii a psaní dalších knih. Sídlí tam rovněž jeho organizace GTT (Grof Transpersonal Training), která jako jediná na světě nezbytný několikaletý výcvik holotropního dýchání pořádá a úspěšným absolventům uděluje osvědčení způsobilosti k provozování praxe, bez nějž ji nelze provozovat (a tento certifikát by kdokoliv, kdo holotropní dýchání pořádá, měl být schopen doložit).

V říjnu r. 2007 byla MUDr. Stanislavu Grofovi udělena cena VIZE 97 nadace Dagmar a Václava Havlových za práci v oblasti výzkumu vědomí a lidské psyché.